top of page
Kopie van Zonder titel

 EXPERTISES ONROEREND GOED 

Expertises worden voornamelijk gevraagd door banken, notarissen, accountants, rechtbanken en advocaten. Maar ook particulieren of bedrijven kunnen beroep doen op een deskundige, enkele voorbeelden: 

+ U wenst een objectieve en gefundeerde waardering van een onroerend goed; 

+ U wordt geconfronteerd met een probleem van schade aan een onroerend goed, bijvoorbeeld bij een einde huurcontract: 

+ U wordt betrokken in een grensbetwisting of loopt het risico te worden onteigend; 

Als onafhankelijke expert en beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg bent u bij ons gegarandeerd van een vakkundig advies. Tevens treden wij op voor de Limburgse rechtbanken en notarissen. 

plus.png

SCHATTINGEN 

Het onroerend goed is in Vlaanderen de laatste 10 jaar sterk in prijs gestegen. Bij de aankoop van een onroerend goed is het daarom belangrijk dat u zich laat adviseren door een onafhankelijke deskundige. Zowel op juridisch vlak (vergunningen) als op technisch-bouwkundig vlak (constructie van het gebouw, voorzieningen, etc...) zullen wij voor u de nodige onderzoeken uitvoeren. De ereloonkosten hiervoor wegen helemaal niet op tegen het financiële risico dat u loopt bij een ondoordachte aankoop. 

plus.png

SCHADEDOSSIERS

Ook in geval van schade aan een onroerend goed gaat het meestal om belangrijke financiële gevolgen. Het is belangrijk dat de schade oordeelkundig wordt vastgesteld, correct wordt gewaardeerd en tenslotte wordt geacteerd in een technisch rapport. Om de schade te kunnen verhalen op de één of andere partij dient er een oorzakelijk verband te worden vastgesteld tussen de oorzaak van de schade en de opgetreden schade zelf. Alleen op deze wijze staat u voldoende sterk en kunt u zich verdedigen in een mogelijke procedure met een buur, aannemer, architect of openbare instantie. Als ingenieur-expert hebben wij ook deze kennis in huis. 

plus.png

ONTEIGENINGEN 

Slechts weinig burgers komen hiermee in aanmerking en gelukkig maar. Doch indien u het risico loopt te worden onteigend, zijn de gevolgen hiervan meestal zeer ingrijpend. Wist u dat men u niet alleen dient te vergoeden voor de waarde van het onroerend goed maar voor alle door u rechtstreeks geleden schade? In de praktijk zou deze vergoeding dus wel eens veel hoger kunnen zijn dan wat er initieel wordt aangeboden. Omdat zeer veel mensen er tegen opzien om een gerechtelijke procedure aan te spannen gaan ze akkoord met de geboden vergoeding. Ook hier laat u zich best voorafgaandelijk adviseren door een onafhankelijk en bekwaam expert. 

bottom of page